$4,602.00 CAD
1.07ct 8.84x6.54x2.92mm SI2 U-V Kite Step Cut 19044-01
1.07ct 8.84x6.54x2.92mm SI2 U-V Kite Step Cut 19044-01
1.07ct 8.84x6.54x2.92mm SI2 U-V Kite Step Cut 19044-01
1.07ct 8.84x6.54x2.92mm SI2 U-V Kite Step Cut 19044-01
1.07ct 8.84x6.54x2.92mm SI2 U-V Kite Step Cut 19044-01