$5,074.00 CAD
1.50ct 10.99x8.21x2.68mm I1 G/H Kite Rosecut 18275-01
1.50ct 10.99x8.21x2.68mm I1 G/H Kite Rosecut 18275-01