$8,560.80 CAD
0.72ct 9.53x5.13x2.32mm SI1 D Kite Step Cut 21690-01
0.72ct 9.53x5.13x2.32mm SI1 D Kite Step Cut 21690-01